ขนาด
คุณภาพน้ำทะเลไทย
 • 25 สิงหาคม 2556
 • 415

คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบน

ดำเนินการในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และปากแม่น้ำของอ่าวไทยตอนบน จำนวนปีละ 6 ครั้ง (ทุก 2 เดือน) พบว่า คุณภาพน้ำส่วนใหญ่จัดอยู่ในสถานะพอใช้ (ร้อยละ 50) รองลงมาอยู่ในสถานะดี (ร้อยละ 17 ) เสื่อมโทรม (ร้อยละ 30) และเสื่อมโทรมมาก (ร้อยละ 3) โดยไม่พบคุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยทั่วไปพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนับว่ามีสถานะคุณภาพน้ำทะเลที่ไม่ดีนัก โดยส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรม และมีพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ และปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยปัจจุบันคุณภาพน้ำส่วนใหญ่ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และสารอาหาร ยกเว้นในพื้นที่หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่มีคุณภาพน้ำค่อนข้างดี โดยคุณภาพน้ำที่พบมีการผันแปรไปตามฤดูกาล สำหรับพื้นที่เกาะลอย จังหวัดชลบุรี พบว่า ค่าคุณภาพน้ำจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเช่นกัน และพบว่าปัจจัยคุณภาพน้ำในพื้นที่ที่พบมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดค่อนข้างสูง และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำ มีปริมาณสารอาหารไนเตรทและแอมโมเนียค่อนข้างสูง โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังคือบริเวณชายฝั่งใกล้แหล่งชุมชน และแหล่งอุตสาหกรรม

พื้นที่อ่าวไทยตอนบนมักพบปัญหาการสะพรั่งของแพลงก์ตอนพืชหรือน้ำเปลี่ยนสีบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำมีค่าต่ำในช่วงเวลากลางคืน ทำให้บ่อยครั้งที่พบสัตว์น้ำตายในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง ได้แก่ บริเวณปากแม่น้ำบางตะบูน บ้านแหลม ชายหาดชะอำ และคลองบางขุนทียนเชื่อมต่อคลองสาขาจังหวัดสมุทรสาคร โดยชนิดของแพลงก์ตอนพืชที่พบการสะพรั่งอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ Noctiluca scintillans Ceratium furca และ Chaetoceros spp. โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน เกิดน้ำเปลี่ยนสีเป็นประจำ

การปล่อยน้ำเสียลงในพื้นที่ชายฝั่งโดยไม่มีการบำบัดส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปลาฉลามวาฬ
  ปลาฉลามวาฬ