ขนาด
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในไทย
 • 24 ตุลาคม 2556
 • 155

ทะเลอันดามันตอนล่าง

          ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปี 2551 ระบุว่า จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอคลองท่อม รวมระยะทางการกัดเซาะ 17 กิโลเมตร จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ สิเกา ปะเหลียน และกันตัง รวมระยะทางการกัดเซาะ 22.5 กิโลเมตร และจังหวัดสตูลมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะ จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ทุ่งหว้า และละงู รวมระยะทางการกัดเซาะ 15 กิโลเมตร

          ข้อมูลจากการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทยในปี 2554  แสดงให้เห็นว่า จังหวัดกระบี่มีพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมือง อำเภอเหนือคลอง อำเภออ่าวลึก มีพื้นที่กัดเซาะรวม 21.63 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่กัดเซาะปานกลาง 16.55 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 5.08 กิโลเมตร จังหวัดตรังมีพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอกันตรัง อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอหาดสำราญ มีพื้นที่กัดเซาะรวม 18.8 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่กัดเซาะปานกลาง 14.86 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 3.94 กิโลเมตร และจังหวัดสตูลมีพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอท่าแพ อำเภอท่าวุ้ง อำเภอเมือง อำเภอละงู มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 16.46 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 9.6 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 6.86 กิโลเมตร

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการังฟอกขาว
  ปะการังฟอกขาว เป็นสภาวะที่ปะการังสูญเสียสาหร่ายเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อ ทำให้ปะการังอ่อนแอเพราะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแลปะการังอาจตายไปในที่สุดถ้าหากไม่สามารถทนต่อสภาวะนี้ได้
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • ThaiToxicMarineLife
  ThaiToxicMarineLife
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • ป่าชายหาดและป่าพรุ
  ป่าชายหาดและป่าพรุ
 • น้ำมันรั่วไหล
  การเกิดน้ำมันรั่วไหล (Oil spill) ในทะเล และชายฝั่งอาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การขุดเจาะและขนส่งน้ำมัน การเดินเรือ การล้างถังอับเฉาเรือ ลักลอบทิ้งน้ำที่มีน้ำมันปนเปื้อนหรือน้ำมันที่ใช้แล้ว
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง