ขนาด
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในไทย
 • 24 ตุลาคม 2556
 • 344

ทะเลอันดามันตอนบน

          ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปี พ.ศ.2551 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดระนองมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง สุขสำราญ เกาะยาวใหญ่ ละอุ่น และกะเปอร์ รวมระยะทางการกัดเซาะ 27.5 กิโลเมตร จังหวัดพังงามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน  4 อำเภอ คือ คุระบุรี ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง และเกาะยาวน้อย รวมระยะทางการกัดเซาะ 27 กิโลเมตร และจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 1 อำเภอ คือ ถลาง รวมระยะทางการกัดเซาะ 4.5 กิโลเมตร

          ในขณะที่ข้อมูลจากการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย ปี พ.ศ.2554 ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดระนองมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอกะเปอร์ อำเภอเมือง อำเภอสุขสำราญ มีพื้นที่กัดเซาะรวม 19.79 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 12.16 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 7.63 กิโลเมตร จังหวัดพังงามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอตะกั่วป่า อำเภอทับปุด อำเภอท้ายเหมือง อำเภอเมือง มีพื้นที่กัดเซาะรวม 17.16 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอกะทู้ อำเภอถลาง อำเภอเมือง มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 6.2 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 4.64 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 1.56 กิโลเมตร

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • ปะการัง
  เป็นแนวหินปูนใต้ทะเลในระดับน้ำตื้นที่แสงแดดส่องถึง หินปูนดังกล่าวเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของปะการังหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • อุทยานใต้ทะเล
  อุทยานใต้ทะเล
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • หญ้าทะเล
  หญ้าทะเล