ขนาด
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในไทย
 • 24 ตุลาคม 2556
 • 93

อ่าวไทยตอนล่าง

          ข้อมูลจากโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปี พ.ศ.2551 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ยะหริ่ง และหนองจิก รวมระยะทางการกัดเซาะ 23.5 กิโลเมตร จังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 1 อำเภอ คือ อำเภอเมือง รวมระยะทางการกัดเซาะ 41.2 กิโลเมตร และข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ตั้งแต่แหลมตะลุมพุก ถึงปากน้ำทะเลสาบสงขลา ในปี พ.ศ.2551 ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 2 อำเภอ คือ ปากพนังและหัวไทร รวมระยะทางการกัดเซาะ 29.96 กิโลเมตร จังหวัดสงขลามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ ระโนด สิงห์นคร และสทิงพระ รวมระยะทางการกัดเซาะ 44.5 กิโลเมตร  

          ในปี พ.ศ.2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย พบว่า จังหวัดปัตตานีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอปะนาเระ อำเภอเมือง อำเภอไม้แก่น อำเภอยะหริ่ง อำเภอสายบุรี อำเภอหนองจิก มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 61.94 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 37.67 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 24.27 กิโลเมตร จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอตากใบ อำเภอเมือง อำเภอบางนาค มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 43.99 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 15.96 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 28.03 กิโลเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา อำเภอปากพนัง อำเภอเมือง อำเภอสิชล อำเภอหัวไทร มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 126.87 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 53.21 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 73.66 กิโลเมตร จังหวัดสงขลามีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอเมือง อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงห์นคร มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 54.52 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 41.09 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 13.43 กิโลเมตร

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปูเสฉวนบก
  ปูเสฉวนบก
 • วาฬบรูด้า
  วาฬบรูด้า
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • ที่ดินชายฝั่ง
  ที่ดินชายฝั่ง
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • เกาะในประเทศไทย
  เกาะ หมายถึง บริเวณที่ดิน หิน หรือทรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำและอยู่เหนือน้ำตลอดเวลา ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้