ขนาด
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในไทย
 • 24 ตุลาคม 2556
 • 107

อ่าวไทยตอนกลาง

          ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตั้งแต่ปากแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ถึงปากแม่น้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี 2546 ระบุว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 1 อำเภอ คือ หัวหิน รวมระยะทางการกัดเซาะ 42 กิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ.2551 พบว่าจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ปะทิว สวี หลังสวน และละแม รวมระยะทางการกัดเซาะ 16.80 กิโลเมตร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอไชยา ดอนสัก และท่าชนะ รวมระยะทางการกัดเซาะ 23.5 กิโลเมตร 

          ในปี พ.ศ.2554 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รายงานสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในประเทศไทย พบว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 8 อำเภอ คือ อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย อำเภอปราณบุรี อำเมือง อำเภอสามร้อยยอด อำเภอหัวหิน มีพื้นที่การกัดเซาะรวม 78.12 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่กัดเซาะปานกลาง 76.19 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 1.93 กิโลเมตร จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 6 อำเภอ คือ อำเภอทุ่งตะโก อำเภอปะทิว อำเภอเมือง อำเภอละแม อำเภอสวี อำเภอหลังสวน  มีพื้นที่การกัดเซาะรวม 31.94 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง และจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 7 อำเภอ คือ อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอไชยา อำเภอดอนสัก อำเภอท่าฉาง อำเภอท่าชนะ อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง มีพื้นที่การกัดเซาะรวม 37.57 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 29.85 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 7.72 กิโลเมตร

องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • กัดเซาะชายฝั่ง
  ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร ครอบคลุมจังหวัดชายฝั่งทะเล 23 จังหวัดโดยชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 2,040 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัด และชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 1,111 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลรวม 6 จังหวัด
 • ปลานกแก้ว
  ปลานกแก้ว
 • หาดในประเทศไทย
  จากการสำรวจแหล่งธรรมชาติประเภทหาดทรายทั่วประเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี 2560 พบว่ามีชายหาดรวม 521 แห่ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ 21 จังหวัด โดยอยู่ทางฝั่งอ่าวไทย 360 แห่ง แบ่งเป็นชายหาดที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 49 แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆ เช่น ท้องถิ่น กองทัพเรือ และส่วนราชการอื่นๆ อีก 311 แห่ง สำหรับข้อมูลชายหาดฝั่งทะเลอันดามัน พบว่ามีชายหาด 161 แห่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ 78 แห่ง นอกเขตอุทยานแห่งชาติ 83 แห่ง
 • พ.ร.บ. ทช.
  พ.ร.บ. ทช.
 • วาฬ/โลมา
  วาฬ/โลมา
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • พะยูน
  พะยูน
 • ปฏิทินทะเล
  ปฏิทินทะเล
 • คลื่นย้อนกลับ Rip Currents
  กระแสน้ำรูปเห็ด