ขนาด
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งในไทย
ทะเลอันดามันตอนล่าง

          ข้อมูลจากยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปี 2551 ระบุว่า จังหวัดกระบี่มีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอคลองท่อม รวมระยะทางการกัดเซาะ 17 กิโลเมตร จังหวัดตรังมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะจำนวน 3 อำเภอ คือ สิเกา ปะเหลียน และกันตัง รวมระยะทางการกัดเซาะ 22.5 กิโลเมตร และจังหวัดสตูลมีพื้นที่ที่มีการกัดเซาะ จำนวน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ทุ่งหว้า และละงู รวมระยะทางการกัดเซาะ 15 กิโลเมตร

          ข้อมูลจากการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในประเทศไทยในปี 2554  แสดงให้เห็นว่า จังหวัดกระบี่มีพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 5 อำเภอ คือ อำเภอเกาะลันตา อำเภอคลองท่อม อำเภอเมือง อำเภอเหนือคลอง อำเภออ่าวลึก มีพื้นที่กัดเซาะรวม 21.63 กิโลเมตร โดยแยกเป็นพื้นที่กัดเซาะปานกลาง 16.55 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 5.08 กิโลเมตร จังหวัดตรังมีพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอกันตรัง อำเภอปะเหลียน อำเภอสิเกา อำเภอหาดสำราญ มีพื้นที่กัดเซาะรวม 18.8 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่กัดเซาะปานกลาง 14.86 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 3.94 กิโลเมตร และจังหวัดสตูลมีพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งจำนวน 4 อำเภอ คือ อำเภอท่าแพ อำเภอท่าวุ้ง อำเภอเมือง อำเภอละงู มีพื้นที่กัดเซาะรวมระยะทาง 16.46 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นที่ถูกกัดเซาะปานกลาง 9.6 กิโลเมตร และกัดเซาะรุนแรง 6.86 กิโลเมตร