ขนาด
องค์ความรู้ที่น่าสนใจ
 • PMBC Special Publication
  PMBC Special Publication
 • ปะการังเทียม
  ปะการังเทียม
 • ป่าชายเลน
  ป่าชายเลน
 • อาณาเขตทางทะเล
  ประเทศไทย มีอาณาเขตทางทะเล (maritime zone) ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กว่า 350,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของอาณาเขตทางบก ที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกาตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเลในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 3,148.23 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด
 • งูทะเล
 • สมุทรศาสตร์
  สมุทรศาสตร์
 • PMBC Research Bulletin
  PMBC Research Bulletin
 • ทุ่นในทะเล
  ทุ่นในทะเล
 • เต่าทะเล
  เต่าทะเล