ขนาด
Family Pocilloporidae ปะการังมาตราซีส
Madracis kirbyi

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Pocilloporidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังมาตราซีส

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Madracis kirbyi Vemor & Pichon, 1976

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย อันดามัน