ขนาด
Family Astrocoeniidae สไตโลซีเนียลลา
Stylocoeniella armata

วงศ์ (Family) และชื่อสามัญ : Astrocoeniidae

กลุ่ม : กลุ่มปะการังสไตโลซีเนียลลา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stylocoeniella armata (Ehrenberg, 1834)

แหล่งที่พบ : อ่าวไทย