สถานภาพป่าชายเลนไทย

พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง

พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีปริมาณค่อนข้างน้อย ประมาณ 30,570 ไร่ อยู่ในทะเลน้อยทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุงและสงขลา อ่าวปัตตานี อำเภอยะหริ่ง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และพบขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆ ในจังหวัดนราธิวาส ป่าชายเลนบริเวณนี้ถูกรบกวนจากกิจกรรมมนุษย์ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนเกิดจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมและวาตภัย ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฤดูมรสุม เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณนี้จึงไม่มีการสำรวจ

ป่าชายเลนในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ในส่วนของจังหวัดพัทลุง ป่าชายเลนส่วนใหญ่เป็นไม้ลำพู ซึ่งขึ้นในสภาพที่น้ำค่อนข้างจืด พบกระจายทั่วไปบริเวณริมฝั่งทะเลสาบ ส่วนป่าชายเลนรอบทะเลสาบสงขลาตอนล่าง ส่วนใหญ่เป็นสวนป่าไม่โกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ พื้นที่บริเวณรอบทะเลสาบนี้ได้รับผลกระทบจากการท่วมของน้ำเป็นเวลานานหลายเดือน วิธีการปลูกป่าชายเลนพันธุ์ไม้และขนาดของกล้าไม้จึงมีลักษณะเฉพาะพื้นที่ โดยต้องใช้กล้าไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุ 1 ปีขึ้นไป นอกจากนี้การรอดชีวิตของกล้าไม้ยังขึ้นกับระยะเวลาการท่วมของน้ำในทะเลสาบในแต่ละปี การพื้นฟูป่าชายเลนรอบทะเลสาบสงขลาให้ประสบความสำเร็จ จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นอย่างยิ่ง

ตารางสถานภาพป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง

จังหวัด พื้นที่ป่าชายเลน (ไร่) ความหนาแน่น
(ต้น/ไร่)
จำนวนชนิดพันธุ์
ที่พบ
ปี 2518 ปี 2552
พัทลุง 11,875 400 NA NA
สงขลา 36,875 7,992 NA NA
ปัตตานี 6,875 21,994 NA NA
นราธิวาส ไม่มีการสำรวจ 184 NA NA
รวม 55,625 30,570    

หมายเหตุ : NA คือ ไม่มีข้อมูล