ขนาด
สถานภาพป่าชายเลนไทย
พื้นที่อันดามันตอนล่าง

ป่าชายเลนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างประกอบด้วยพื้นที่ป่าชายเลนใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดตรังและสตูล ป่าชายเลนบริเวณนี้กล่าวได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด ต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น และมีการบุกรุกทำลายค่อนข้างน้อย ซึ่งมักจะเป็นการบุกแผ้วถางป่าชายเลนเพื่อการอยู่อาศัย ทำการเกษตรและเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์-น้ำ อย่างไรก็ตามในจังหวัดสตูลมีปัญหาที่พบต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน คือการลักลอบตัดไม้ขนาดเฉพาะที่มีความยาวของท่อนไม้ประมาณ 11 ศอก ส่งไปขายยังประเทศมาเลเซียเพื่อทำเสาเข็ม ทำให้เกิดความเสียหายต่อกำลังผลิตของป่าไม้และสภาพป่าเสื่อมโทรมลง ซึ่งมีการจับกุมอยู่บ่อยครั้ง ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการออกตรวจตราลาดตระเวนแต่ปัจจุบันประเทศมาเลเซีย (รัฐปะลิส) ได้ให้ความร่วมมือโดยใช้กฎหมายควบคุมคนเข้าเมือง ทำการจับกุมผู้ลักลอบนำไม้ไปส่งทำให้ปัญหาไม้ 11 ศอก บรรเทาความรุนแรงลงไปมาก

ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551 โครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณนี้ 4,156 ไร่ และมีการปลูกเพื่อปรับปุรงสภาพป่าชายเลนอีก 46,245 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งสิ้นประมาณ 444,615 ไร่

ตารางสถานภาพป่าชายเลนบริเวณฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง

จังหวัด พื้นที่ป่าชายเลน (ไร่) ความหนาแน่น (ต้น/ไร่) จำนวนชนิดพันธุ์ที่พบ
ปี 2518 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2554 ปี 2518 ปี 2552
ตรัง 212,500 220,976 411 352 29 30
สตูล 289,375 223,639 459 415 19 23
รวม 501,875 444,615