ขนาด
หญ้าทะเลใบแบนยาว

หญ้ากุยช่ายทะเล

ชื่อไทย : หญ้ากุยช่ายทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Halodule uninervis : Hu

ลักษณะ : ใบแคบ ปลายใบมีรอยหยัก 3 หยัก

หญ้ากุยช่ายทะเล