ขนาด
หญ้าทะเลใบแบนยาว

หญ้าคาทะเล

ชื่อไทย : หญ้าคาทะเล 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Enhalus acoroides : Ea

ลักษณะ : ใบแบนยาว เส้นขอบใบแข็ง ใบยาวมากถึง 1 ม.