ขนาด
Uncategorized

ความเป็นมาและความหมาย

ความเป็นมาและความหมาย

อุทยานมรดกอาเซียน (ASEAN Heritage Parks)

จัดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลระดับภูมิภาคที่เกิดขึ้นภาคใต้ความร่วมมือของประเทศอาเซียน โดยที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2003 ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ได้รับรองปริญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกอาเซียน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานมรดกอาเซียน มีดังนี้

1) เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ตลอดจนแหล่งนันทนาการในพื้นที่มรดกแห่งอาเซียนให้คงอยู่และอำนวยประโยชน์ตลอดไป โดยมีเป้าหมายให้เกิดกลไก รูปแบบ และแผนการจัดการในพื้นที่

2) เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการบุกรุกและการถือครองที่ดิน ภายในเขตอุทยานมรดกแห่งอาเซียน โดยกระบวนการตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสำคัญของอุทยานมรดกแห่งอาเซียนให้กับประชาชนทั่วไป ชุมชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว

4) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า ศึกษาวิจัยและหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ ทั้งทางบกและทางทะเล