ขนาด
Uncategorized

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2541 ปัจจุบันมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) 12 แห่งในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลจำนวน 8 แห่ง โดยอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง แสดงดังตาราง

ตารางพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศในจังหวัดชายฝั่งทะเลในประเทศไทย

พื้นที่

จังหวัด

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

วันที่ประกาศ

1. พื้นที่ชุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 130 28 มิ.ย. 2509
2. พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช 457 13 พ.ค. 2541
3. พื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม 24.09 5 ก.ค. 2543
4. พื้นที่ชุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำ กระบุรี-   ปากคลองกะเปอร์ ระนองและพังงา 1,084.20 14 ส.ค. 2543
5. พื้นที่ชุ่มน้ำปากน้ำกระบี่ กระบี่ 114 5 ก.ค. 2544
6. พื้นที่ชุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง 230.86 14 ส.ค. 2545
7. พื้นที่ชุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง สุราษฎร์ธานี 102 14 ส.ค. 2545
8. พื้นที่ชุ่มน้ำในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พังงา 400 14 ส.ค. 2545