ขนาด
Uncategorized

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

ปัจจุบันมีพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล 6 แห่ง ติดต่อกับพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัดด้วยกัน ได้แก่ บริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่และพังงา คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดรวม 9,499.26 ตร.กม.ดังรายละเอียดในตารางและรูป

ตารางพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล

พื้นที่

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

วันที่ประกาศ

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา บริเวณพื้นที่บางส่วนตามแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดพังงาในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุดและอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

3,309.80

15 มี.ค. 2550

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี บริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

396.24

30 ก.ค. 2553

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต บริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

1,308.01

30 ก.ค. 2553

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายางและอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

850.74

19 ก.ค. 2553

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมือง อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

2,785.01

15 มี.ค. 2550

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่

849.46

30 ก.ค. 2553

รวม

9,499.26

รูปพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

รูปพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม