ขนาด
Uncategorized

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการประกาศ

พื้นที่กำหนดมาตรการในการทำประมงประเภทแรกเป็นการกำหนดโดย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีทั้งสิ้น 4 แห่ง ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และ สุราษฎร์ธานี ทางฝั่งอ่าวไทย จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรังทางฝั่งอันดามัน แสดงดังรูปและตาราง

ตารางพื้นที่ห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทในระหว่างฤดูวางไข่และผสมพันธุ์

เรื่องประกาศ

วันที่ประกาศ

พื้นที่ (ตร.กม.)

ระยะเวลา

กำหนดเขตห้ามใช้อวนลากมีถุงและอวนรุนทำการประมงในท้องที่จังหวัดชลบุรี

26 มิ.ย. 2518

1,210.87

1 ก.ย. ถึงสิ้นเดือน ก.พ. ของทุกปี
กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และตรังภายในระยะเวลาที่กำหนด

24 ต.ค. 2551

4,635.25

15 เม.ย. ถึง 15 มิ.ย.ของทุกปี
กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด

24 ม.ค. 2550

n.d.

15 ก.พ. ถึง 15 พ.ค.ของทุกปี
กำหนดห้ามใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดทำประมงแมงดาทะเลในฤดูวางไข่ในบริเวณอ่าวพังงา ท้องที่อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด และกิ่งอำเภอเกาะยาว โดยเด็ดขาด

5 ม.ค. 2525

2,652.40

1 ธ.ค. ถึงสิ้นเดือน ก.พ. ของทุกปี

หมายเหตุ n.d. คือ ไม่มีข้อมูล

ที่มา : กรมประมง (2552) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2549)

พื้นที่กำหนดมาตรการในการทำประมงประเภทที่ 2 เป็นการกำหนดโดย ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทในบางบริเวณโดยไม่จำกัดเวลามีทั้งสิ้น 16 ประกาศ ครอบคลุม จังหวัดชายทะเลทุกจังหวัด แสดงดังตาราง นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการทำประมงที่ห้ามในทั่วราชอาณาจักรดังนี้

- ห้ามทำการประมงในฤดูวางไข่ของปูทะเล ปูม้า และปูลาย ทั่วราชอาณาจักร

- ห้ามมิให้ทำการประมงเต่าทะเลและกระทะเล รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำดังกล่าว และสัตว์ทะเลหายากอื่น คือ พะยูน โลมา ฉลามวาฬทั่วราชอาณาจักร

- ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมง

- ห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน

- กำหนดขนาดช่องตาอวนในการทำการประมงปลากะตัก

- กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝา

- กำหนดห้ามใช้อวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดสำหรับทำการประมงปลาหมึกโดยใช้ไฟฟ้าล่อ

- ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนรังและเฝือกรังทำการประมง

- ห้ามใช้เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมาน หรือกั้นซู่รั้วไซมาน ลี่หรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกัน ทำการประมง

- ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีแหล่งปะการังกองหินในทะเล หรือแหล่งปะการังเทียม

- ห้ามใช้เครื่องมือที่ใช้สำหรับดูดแร่หรือเครื่องมือที่มีลักษณะหรือวิธีการใช้คล้ายคลึงกันทำการประมง

ตารางพื้นที่ห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทบางบริเวณไม่จำกัดเวลา

เรื่องประกาศ

วันที่ประกาศ

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

กำหนดเขตห้ามใช้อวนลากและอวนรุนทำการประมงในบริเวณอ่าวพังงา 14 ธ.ค. 2541 2,652.40
กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดตรัง 9 ต.ค. 2550 1,339.28
กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดกระบี่ 9 ต.ค. 2550 1,763.50
กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9 ต.ค. 2550 n.d.
กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดระยอง 3 ม.ค. 2551 613.18
กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดนราธิวาส 3 ม.ค. 2551 299.48
กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดปัตตานี 3 ม.ค. 2551 668.77
กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดสตูล 29 ม.ค. 2552 629.33

ตารางพื้นที่ห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภทบางบริเวณไม่จำกัดเวลา (ต่อ)

เรื่องประกาศ

วันที่ประกาศ

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่และกำหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก พ.ศ. 2544 23 มี.ค. 2544 n.d.
กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาดที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดตราด 24 ม.ค. 2528 414.89
กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยสองฝาในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร 17 มี.ค. 2518 203.57
กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลภายในพื้นที่กำหนด 16 พ.ค. 2535 157.72
กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างหรืออวนลากแขกที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ทำการประมงในท้องที่ชลบุรี 23 มี.ค. 2542 3,452.72
กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในท้องที่บางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19 ต.ค. 2542 n.d.
กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก อวนรุนและคราดหอยทำการประมงในบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด 28 มี.ค. 2543 414.89
กำหนดห้ามทำการประมงหอยสองฝา 18 ก.ย. 2551 16.14

ที่มา : กรมประมง (2552) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2549)