Uncategorized

สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบสถานภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2550-2554 เพื่อเป็นการติดตามสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ประกอบด้วย คุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ตะกอนแขวนลอย และปริมาณสารอาหาร เป็นต้น และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ปริมาณแพลงก์ตอนพืช ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และสารปนเปื้อนประเภทน้ำมัน (สารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน) ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลในรอบ 5 ปี ดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสรุปแยกตามพื้นที่ได้ ดังนี้ (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2555b )