ขนาด
Uncategorized

คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ

  1. คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ 3 เว้นแต่
 1)      อุณหภูมิ (temperature) มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ 2)      ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (petroleum hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน 1 ไมโครกรัมต่อลิตร 3)      แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (fecal coliform bacteria) มีค่าไม่เกิน 100 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 4)      แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (enterococci bacteria) มีค่าไม่เกิน 35 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร 5)      ไนเตรท-ไนโตรเจน (nitrate-nitrogen) มีค่าไม่เกิน 60 ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร  ในกรณีเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอุตสาหกรรมและท่าเรือ หรือคุณภาพน้ำทะเล สำหรับเขตชุมชนทับซ้อนกับเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการนันทนาการ แล้วแต่กรณี มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลในเขตพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าว ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลประเภทที่มีค่าเข้มงวดมากที่สุด