ขนาด
Uncategorized

คุณภาพน้ำทะเลคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คุณภาพน้ำทะเลคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ต้องมีมาตรฐานตามข้อ 3 เว้นแต่

1) ไนเตรท-ไนโตรเจน (nitrate-nitrogen) มีค่าไม่เกิน 60 ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร

2) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (phosphate-phosphorus) มีค่าไม่เกิน 45 ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัสต่อลิตร

3) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (รูปที่ไม่มีอิออน, pnionized ammonia) มีค่าไม่เกิน 100 ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร