Uncategorized

คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง

คุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง ต้องมีมาตรฐานตามข้อ 3 เว้นแต่

1) อุณหภูมิ (temperature) ห้ามมีค่าเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ

2) ออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) มีค่าไม่น้อยกว่า 6 มิลลิกรัมต่อลิตร

3) แบคทีเรียกลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค (enterococci bacteria) มีค่าไม่เกิน 35 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร