ขนาด
Uncategorized

ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1) ไม่มีวัตถุที่น่ารังเกียจลอยอยู่บนผิวน้ำ

2) ไม่มีน้ำมันหรือไขมันที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอยอยู่บนผิวน้ำ

3) สีของน้ำทะเลอยู่ใน scale ของสารละลาย Forel-Ule ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1-22

4) กลิ่นต้องไม่เป็นที่น่ารังเกียจ คือ ไม่มีกลิ่นที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ เช่น กลิ่นน้ำมัน กลิ่นก๊าซไข่เน่า กลิ่นสารเคมี กลิ่นขยะ กลิ่นเน่า เป็นต้น

5) อุณหภูมิ (temperature) เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส จากสภาพธรรมชาติ

6) ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 7.0-8.5

7) ความโปร่งใส (transparency) มีค่าลดลงจากสภาพธรรมชาติไม่เกินร้อยละ 10 จากค่า-ความโปร่งใสต่ำสุด

8) สารแขวนลอย (suspended solids) มีค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไม่เกินผลรวมของค่าเฉลี่ย 1 วัน หรือ 1 เดือน หรือ 1 ปี บวกกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยนั้นๆ โดยค่าเฉลี่ย 1 วัน ให้วัดทุกชั่วโมง หรืออย่างน้อย 5 ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ค่าเฉลี่ย 1 เดือน ให้วัดทุกวันหรืออย่างน้อย 4 ครั้ง ที่ช่วงเวลาเท่าๆ กัน ใน 1 เดือน ณ เวลาเดียวกัน และค่าเฉลี่ย 1 ปี ให้วัดทุกเดือน ณ วันที่และเวลาเดียวกัน

9) ความเค็ม (salinity) มีค่าเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าความเค็มต่ำสุด

10) ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (retroleum hydrocarbon) มีค่าไม่เกิน 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร

11) ออกซิเจนละลาย (dissolved oxygen) มีค่าไม่น้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร

12) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (total coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน 1,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร

13) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (fecal coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน 70 ซีเอฟยูต่อ 100 มิลลิลิตร

14) ไนเตรท-ไนโตรเจน (nitrate-nitrogen) มีค่าไม่เกิน 20 ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร

15) ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (phosphate-phosphorus) มีค่าไม่เกิน 15 ไมโครกรัม-ฟอสฟอรัสต่อลิตร

16) แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (รูปที่ไม่มีอิออน, unionized ummonia) มีค่าไม่เกิน 70 ไมโครกรัม-ไนโตรเจนต่อลิตร

17) ปรอทรวม (uotal uercury) มีค่าไม่เกิน 0.1 ไมโครกรัมต่อลิตร

18) แคดเมียม (uadmium) มีค่าไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อลิตร

19) โครเมียมรวม (uotal uhromium) มีค่าไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร

20) โครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (chromium hexavalent) มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลิตร

21) ตะกั่ว (lead) มีค่าไม่เกิน 8.5 ไมโครกรัมต่อลิตร

22) ทองแดง (copper) มีค่าไม่เกิน 8 ไมโครกรัมต่อลิตร

23) แมงกานีส (manganese) มีค่าไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลิตร

24) สังกะสี (zinc) มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลิตร

25) เหล็ก (iron) มีค่าไม่เกิน 300 ไมโครกรัมต่อลิตร

26) ฟลูออไรด์ (fluoride) มีค่าไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร

27) ฟีนอล (phenol) มีค่าไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร

28) ซัลไฟด์ (sulfide) มีค่าไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร

29) ไซยาไนด์ (cyanide) มีค่าไม่เกิน 7 ไมโครกรัมต่อลิตร

30) พีซีบี (PCBs, polychlorinated biphenyl) ต้องตรวจไม่พบ

31) สารหนู (arsenic) มีค่าไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อลิตร

32) กัมมันตภาพรังสี (radioactivity) มีค่ากัมมันตภาพรังสีรวมแอลฟา (alpha) ไม่เกิน 0.1 เบคเคอเรลต่อลิตร ค่ากัมมันตภาพรังสีรวมเบตา (beta) ที่ไม่รวมรังสีจากโปตัสเซียม-40 มีค่าไม่เกิน 1.0 เบคเคอเรลต่อลิตร

33) สารประกอบดีบุกอินทรีย์ชนิดไตรบิวทิล (tributyltin) มีค่าไม่เกิน 10 นาโนกรัมต่อลิตร

34) สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีน ได้แก่

(ก) อัลดริน (aldrin) มีค่าไม่เกิน 1.3 ไมโครกรัมต่อลิตร

(ข) คลอเดน (chlordane) มีค่าไม่เกิน 0.004 ไมโครกรัมต่อลิตร

(ค) ดีดีที (DDT) มีค่าไม่เกิน 0.001 ไมโครกรัมต่อลิตร

(ง) ดิลดริน (dieldrin) มีค่าไม่เกิน 0.0019 ไมโครกรัมต่อลิตร

(จ) เอลดริน (endrin) มีค่าไม่เกิน 0.0023 ไมโครกรัมต่อลิตร

(ฉ) เอ็นโดซัลฟาน (endosulfan) มีค่าไม่เกิน 0.0087 ไมโครกรัมต่อลิตร

(ช) เฮปตาคลอร์ (heptachlor) มีค่าไม่เกิน 0.0036 ไมโครกรัมต่อลิตร

(ซ) ลินเดน (lindane) มีค่าไม่เกิน 0.16 ไมโครกรัมต่อลิตร

 

35) ต้องไม่ตรวจพบสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ชนิดอื่น ได้แก่ อะลาคลอร์ (alachlor) อะเมทธริน (ametryn) อะทราซีน (atrazine) คาร์บาริล (carbaryl) คาร์เบนดาซิม (carbendazim) คลอไพริฟอส (chlorpyrifos) ไซเปอร์เมธทริน (cypermethrin) 2,4-ดี (2,4-D) ไดเอรอน (diuron) ไกลโฟเซท (glyphosate) มาลาไธออน (malathion) แมนโคเซบ (mancozeb) เมทธิล พาราไธออน (methyl parathion) พาราไธออน (parathion) และโปรพานิล (propanil)