Uncategorized

การดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา

มาตรการ
          ดำเนินการตามมาตรการพื้นที่ป้องกันภัย (พบแมงกะพรุนกล่อง และมีประวัติการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนกล่อง) ได้แก่ ผลักดันให้ตั้งคณะทำงานในพื้นที่เสี่ยง เร่งรัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษและเสาน้ำส้มสายชูให้ครบทุกพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาล จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กู้ภัย ทีมแพทย์และพยาบาลในพื้นที่ให้เข้าใจถึงแนวทางการปฐมพยาบาลและรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งติดตั้งตาข่ายกันแมงกะพรุนกล่องในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวที่สำคัญในฤดูกาลที่มีความเสี่ยงสูง

หมายเหตุ

1: ประกอบด้วย 1) แผ่นพับองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง 2) โปสเตอร์ความรู้และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish) กับแมงกะพรุนหัวขวด (Portuguese man-of-war) 3) แบบบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เข้าข่ายว่าโดนแมงกะพรุนกล่อง/หัวขวด* และ 4) เอกสารสำหรับการรักษาผู้ที่สัมผัสแมงกะพรุนกล่องในโรงพยาบาล* (* ลักขณา ไทยเครือ และพจมาน ศิริอารยาภรณ์. 2557. การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน Box jellyfish กับ Portuguese man-of-war. โรงพิมพ์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่. 91 หน้า)

2: ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

3: อบรม CPR training

 

รูปที่ 3 การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ฯ และเสาน้ำส้มสายชู ปี 2556 ในพื้นที่เกาะปอดะ (ซ้าย) และถ้ำพระนาง อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-เกาะพีพี (ขวา)

รูปที่ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยรักษาพยาบาล

 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563