Uncategorized

บทสรุป

          การขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองที่จังหวัดพังงาในช่วงเดือนธันวาคม 2561– มกราคม 2562 นับเป็นการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีของประเทศไทย โดยการวางไข่ของเต่ามะเฟืองครั้งล่าสุด พบบริเวณหาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้แหล่งวางไข่ของเต่ามะเฟืองจะพบเฉพาะชายหาดบนแผ่นดินใหญ่ของฝั่งทะเลอันดามัน บริเวณหาดท้ายเหมือง และบ้านท่านุ่น จังหวัดพังงา หาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ต โดยในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา สถิติการวางไข่ของเต่ามะเฟืองรวมทั้งเต่าทะเลชนิดอื่นๆ ที่พบในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยลดลง

          จากเหตุการณ์เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่อย่างต่อเนื่องถึง 3 ครั้งในช่วงเวลาใกล้เคียงกันดังกล่าว นับว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะการร่วมมือของเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร ในการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ในพื้นที่ชายหาดนำร่อง  24 แห่งทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ชายหาดท้ายเหมือง หาดเขาหลัก จังหวัดพังงา และหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สำคัญของประเทศ