Uncategorized

สถานภาพชายฝั่งและระบบหาด จ.สงขลา

ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560

ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลระวะ อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลวัดสน อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลสะกอม อำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลเทพา อำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560


ตำบลปากบาง อำเภอเทพา
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560

ข้อมูล : กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561