ปลาวาฬ/โลมา สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การอนุรักษ์และการจัดการ

ภัยที่เกิดขึ้นกับ ปลาวาฬและโลมา ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะจากเครื่องมือทำการประมงและพวกที่เป็นเศษอวน เช่น โลมาอิรวดีติดอวนลอยตายในทะเลสาบสงขลา โลมาหัวบาตรหลังเรียบติดอวนจมปูตายบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นต้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน ดังนี้

1. การสำรวจและวิจัย ชีววิทยาประชากรของปลาวาฬและโลมา และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการฟื้นฟูและการเพิ่มจำนวนประชากร

2. ป้องกันการทำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือใช้เครื่องมือที่เป็นภัยคุกคามต่อปลาวาฬและโลมา

3. ให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากร

4. รณรงค์การดูแลความสะอาดชายฝั่งและเข้มงวดการทิ้งขยะและของเสียลงสู่ทะเล

5. ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

6. สร้างศูนย์ช่วยเหลือและพยาบาลสัตว์ทะเล เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือ พร้อมอุปกรณ์การปฏิบัติงาน

7. คุ้มครองป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบจับและการขนย้ายปลาวาฬและโลมา

8. จัดระเบียบการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการท่องเที่ยวในแหล่งสัตว์ทะเลหายากอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

9. จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ปลาวาฬและโลมา

10. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูปลาวาฬและโลมา ผ่านสื่อต่างๆ

11. จัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งอาศัยของปลาวาฬและโลมาเชิงพื้นที่ให้เหมาะสมและยั่งยืน