กัดเซาะชายฝั่ง สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวกัดเซาะชายฝั่งระดับจังหวัด

จากผลการศึกษาของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี 2554 ได้สรุปสถานภาพการกัดเซาะชายฝั่งเป็นรายจังหวัดไว้ดังนี้

ด้าน / จังหวัด
ข้อมูลจำนวนขอบเขตพื้นที่
ข้อมูลจำนวนพื้นที่ ที่ถูกกัดเซาะ
ความยาวชายฝั่ง (กม.)
แนวชายฝั่งถูกกัดเซาะ (กม.)
อำเภอ
ตำบล
อำเภอ
ตำบล
ปานกลาง
รุนแรง
รวม
216
1,424
66
239
2,055.18
501.81
228.22
730.03
ตราด
7
38
3
16
184.30
46.63
-
46.63
จันทบุรี
10
76
4
9
102.25
23.21
12.00
35.21
ระยอง
8
58
3
15
104.48
53.66
-
53.66
ชลบุรี
11
92
4
22
171.78
25.14
-
25.14
ฉะเชิงเทรา
11
50
1
3
16.28
2.04
5.85
7.89
สมุทรปราการ
6
50
3
6
50.21
3.22
31.47
34.69
กรุงเทพมหานคร
50
154
1
1
5.81
-
5.71
5.71
สมุทรสาคร
3
40
1
8
42.78
19.69
13.76
33.45
สมุทรสงคราม
3
36
1
4
25.20
2.96
-
2.96
เพชรบุรี
8
93
4
13
91.73
39.35
10.39
49.75
ประจวบคีรีขันธ์
8
48
8
23
246.75
76.19
1.93
78.12
ชุมพร
8
70
6
22
247.75
31.94
-
31.94
สุราษฎร์ธานี
19
131
7
20
166.38
29.85
7.72
37.57
นครศรีธรรมราช
23
169
6
25
244.99
53.21
73.66
126.87
สงขลา
16
127
6
28
157.90
41.09
13.43
54.53
ปัตตานี
12
115
6
18
138.83
37.67
24.27
61.94
นราธิวาส
13
77
2
6
57.76
15.96
28.03
43.99
41
271
25
81
1,093.04
74.98
25.06
100.04
ระนอง
5
30
3
7
137.92
12.16
7.63
19.79
พังงา
8
48
6
18
241.53
17.16
-
17.16
ภูเก็ต
3
17
3
15
205.89
4.64
1.56
6.20
กระบี่
8
53
5
17
216.31
16.55
5.08
21.63
ตรัง
10
87
4
11
136.33
14.86
3.94
18.80
สตูล
7
36
4
13
155.07
9.60
6.86
16.46
รวมชายฝั่งประเทศไทย
257
1,695
91
320
3,148.23
576.79
253.28
830.07