แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แนวทางการดำเนินงานเมื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บ

ลักขณา ไทยเครือ และพจมาน ศิริอารยาภรณ์. 2557. การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุน Box jellfish กับ Portuguese man-of-war. โรงพิมพ์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่. 91 หน้า

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 15 สิงหาคม 2560