แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ

 170T   170E   170C 
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาไทย)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอังกฤษ)
 ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาจีน)
 First aidT First aidE  First aidC
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ"แบบทั่วไป"
(ขนาด 60x80 ซม. ภาษาไทย)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ"แบบทั่วไป"
(ขนาด 60x80 ซม. ภาษาอังกฤษ)
 ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ"แบบทั่วไป"
(ขนาด 60x80 ซม. ภาษาจีน)
     
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ(1)

(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาไทย หน้า-หลัง)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ
(1)
(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาอังกฤษ หน้า-หลัง)
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ
(1)
(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาจีน หน้า-หลัง)
Untitled-2   Untitled-2
หนังสือเรื่องแมงกะพรุน
(ขนาด 21x14.7 ซม. 32 หน้า)
 

ป้ายการปฏิบัติตัวของตาข่ายกันแมงกะพรุน(2)

(1) : แผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง ไทย1 Box Jellyfish Leaflet Thai1แผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง ไทย2 Box Jellyfish Leaflet Thai2แผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง อังกฤษ1 Box Jellyfish Leaflet English1แผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง อังกฤษ2 Box Jellyfish Leaflet English2; แผ่นพับกะพรุนกล่อง จีน1 Box jellyfish leaflet China1แผ่นพับกะพรุนกล่อง จีน2 Box jellyfish leaflet China/2. http://oknation.nationtv.tv/blog/lakthai/2018/10/04/entry-1. 

(2): ป้ายให้ความรู้คู่ตาข่ายกั้นแมงกะพรุนพิษ: ฟรี Stinger Net Signhttp://oknation.nationtv.tv/blog/lakthai/2018/10/04/entry-1. 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 16 ตุลาคม 2561