แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ

170T 170E 170C
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ (ขนาด 80x60 ซม. ภาษาไทย) ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ (ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอังกฤษ)  ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ (ขนาด 80x60 ซม. ภาษาจีน)
First aidT First aidE First aidC
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ"แบบทั่วไป" (ขนาด 60x80 ซม. ภาษาไทย) ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ"แบบทั่วไป" (ขนาด 60x80 ซม. ภาษาอังกฤษ)  ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ"แบบทั่วไป" (ขนาด 60x80 ซม. ภาษาจีน)
T001 E001 C001
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ จากแมงกะพรุนพิษ (ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาไทย หน้า-หลัง) แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ จากแมงกะพรุนพิษ (ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาอังกฤษ หน้า-หลัง)  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ จากแมงกะพรุนพิษ (ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาจีน หน้า-หลัง)
Untitled-2 Untitled-1
หนังสือเรื่องแมงกะพรุน (ขนาด 21x14.7 ซม. 32 หน้า) แผ่นผับองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่อง (ขนาด 21x29.7 ซม. หน้า-หลัง)

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 15 สิงหาคม 2560