แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ

 170T   170E 
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาไทย)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอังกฤษ)
 170T   170E 
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาจีน)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอารบิก)
     
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาไทย)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอังกฤษ)
     
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาจีน)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษาอารบิก)
  
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ขนาด 80x60 ซม. ภาษารัสเซีย)
     
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ภาษารัสเซีย - ภาษาจีน)
ป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อสัมผัสแมงกะพรุนพิษ
(ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย)

  

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

     
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ(1)

(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาไทย หน้า-หลัง)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ
(1)
(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาอังกฤษ หน้า-หลัง)
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้น
และแนวทางการป้องกันการบาดเจ็บ
จากแมงกะพรุนพิษ
(1)
(ขนาด 22x10.5 ซม. ภาษาจีน หน้า-หลัง)
Untitled-2   Untitled-2
สื่อวิดีทัศน์ เรื่องทำความรู้จักชนิดของแมงกะพรุน  

สื่อวิดีทัศน์ เรื่องพิษร้ายจากแมงกะพรุนกล่องและการปฐมพยาบาล

 
Untitled-2   Untitled-2
หนังสือเรื่องแมงกะพรุน
(ขนาด 21x14.7 ซม. 32 หน้า)
 

คู่มือจัดทำและติดตั้งต่าข่ายป้องกัน
แมงกะพรุนพิษ

Untitled-2    
ป้ายการปฏิบัติตัวของตาข่ายกันแมงกะพรุน(2)  

 

(1) : แผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง ไทย1 Box Jellyfish Leaflet Thai1แผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง ไทย2 Box Jellyfish Leaflet Thai2แผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง อังกฤษ1 Box Jellyfish Leaflet English1แผ่นพับแมงกะพรุนกล่อง อังกฤษ2 Box Jellyfish Leaflet English2แผ่นพับกะพรุนกล่อง จีน1 Box jellyfish leaflet China1แผ่นพับกะพรุนกล่อง จีน2 Box jellyfish leaflet China/2. http://oknation.nationtv.tv/blog/lakthai/2018/10/04/entry-1. 

(2): ป้ายให้ความรู้คู่ตาข่ายกั้นแมงกะพรุนพิษ: ฟรี Stinger Net Sign. http://oknation.nationtv.tv/blog/lakthai/2018/10/04/entry-1. 

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 22 มกราคม 2563