แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์รายจังหวัด

เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ การได้รับบาดเจ็บรุนแรง (ผู้ป่วยหมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล ความหลากหลายของชนิดแมงกะพรุนในแต่ละพื้นที่ และฤดูกาล ตลอดจนสาเหตุของการแพร่กระจายของแมงกะพรุนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน มาตรการและการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นและเสาน้ำส้มสายชู (vinegar pole) ในบริเวณพื้นที่ชายหาด การสร้างเครือข่ายและแจ้งเหตุเมื่อพบแมงกะพรุนพิษ การแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาและหน่วยรักษาพยาบาล ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ และบทสรุปต่างๆ เป็นรายจังหวัด ดังนี้

* กดดูรายละเอียดที่ชื่อจังหวัดนั้นๆ*

หมายเหตุ : ข้อมูล update เมื่อ 15 สิงหาคม 2560

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 15 สิงหาคม 2560