แมงกะพรุนพิษ สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

องค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย

ผลจากการสำรวจและรวบรวมตัวอย่างแมงกะพรุนพิษ โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหว่างปี 2553-2560 ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลใน ๒๑ จังหวัด โดยแบ่งเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด และฝั่งอ่าวไทย 15 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ และนราธิวาส) โดยเบื้องต้นพบว่าแมงกะพรุนพิษกลุ่มแมงกะพรุนกล่องมีการแพร่กระจายในพื้นที่ชายฝั่งที่มีลักษณะเป็นพื้นทรายมากกว่าพื้นโคลน พบแมงกะพรุนกล่อง (Cubozoa) จำนวน 11 ชนิด (เป็นแมงกะพรุนพิษหรือสงสัยว่ามีพิษ 7 ชนิด) แมงกะพรุนกลุ่มไซโฟซัว (Scyphozoa) ประมาณ 16 ชนิด (เป็นแมงกะพรุนไฟ 2 ชนิด) และแมงกะพรุนกลุ่มไฮโดรซัว (Hydrozoa) 3 ชนิด (เป็นแมงกะพรุนพิษ 1 ชนิด) โดยมีข้อมูลแสดงไว้ดังตารางที่ 1

แมงกะพรุนกล่อง เป็นแมงกะพรุนพิษที่มีรายงานว่าทำให้เสียชีวิตได้บ่อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแมงกะพรุนกลุ่มอื่น ๆ พบในหลายประเทศของเขตร้อน เช่น ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย (เกาะบอร์เนียว) และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย เป็นต้น มักพบบริเวณชายฝั่งทะเลน้ำตื้นระดับเอวหรือระดับเข่า บางครั้งพบในน้ำลึกเกิน 10 เมตร ในบริเวณที่เป็นอ่าวและพื้นทะเลเป็นทราย ไม่มีแนวปะการังหรือแนวหิน โดยเฉพาะบริเวณหาดทรายใกล้ป่าชายเลนและปากแม่น้ำ พบได้ทุกฤดู แมงกะพรุนกล่องในโลกมีอย่างน้อย 36 ชนิด แต่มีเฉพาะบางชนิดที่มีพิษร้ายแรง โดยมีพิษต่อระบบต่าง ๆ คือ ระบบหัวใจ สามารถทำให้หัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้ภายใน 2-3 นาที พิษต่อระบบประสาท มีผลทำให้กล้ามเนื้อเกี่ยวกับการหายใจเป็นอัมพาตและหยุดหายใจ รวมทั้งทำให้กล้ามเนื้อแขนขาเป็นอัมพาต และเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ พิษต่อระบบเลือด ทำให้เกิดการทำลายเม็ดเลือดแดง และเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันตามมาได้  ปัจจุบันมีรายงานการเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่องทั่วโลกมากกว่า 70 ราย ทั้งนี้สถิติการได้รับบาดเจ็บรุนแรง (หมดสติ) และเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่องในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2561 แสดงในตารางที่ 2 

ความเป็นพิษของแมงกะพรุนที่พบในน่านน้ำไทยแสดงในตารางที่ 3 สำหรับฤดูกาลที่พบแมงกะพรุนพิษทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในระหว่างการรวบรวมและสรุปข้อมูล อย่างไรก็ตามสามารถพบแมงกะพรุนกล่องและแมงกะพรุนไฟสกุล Chrysaora และ Pelagia ได้ทั้งในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (พค.- ตค.) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (พย.- เมย.) ส่วนแมงกะพรุนสกุล Physalia หรือที่เรียกว่า Portuguese man-of-war หรือแมงกะพรุนหัวขวด มักพบถูกคลื่นพัดเข้าฝั่งในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือช่วงฤดูฝนทางชายหาดฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตและบางจังหวัดทางอ่าวไทย ได้แก่ สงขลา เป็นต้น องค์ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษในประเทศไทยยังมีน้อย นอกจากนี้ในปัจจุบันยังขาดข้อมูลที่สำคัญอีกหลายด้าน อาทิ ความชุกชุม และชีววิทยาของแมงกะพรุนพิษ โดยเฉพาะแมงกะพรุนกล่อง จึงจำเป็นต้องเร่งทำการศึกษาในรายละเอียด ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการชีววิทยาทางทะเล และมีแนวโน้มว่าความตื่นตัวเรื่องการเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่องในประเทศไทย กำลังเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หากปราศจากการจัดการที่เหมาะสมและทันเวลา อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากได้ การศึกษาเกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานในประเทศ ได้แก่ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นต้น และต่างประเทศในเรื่องการจำแนกชนิด กรมควบคุมโรคกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในด้านที่จะพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายชนิด การแพร่กระจายและฤดูกาลของแมงกะพรุนพิษในประเทศไทย รวมถึงองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อันก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนต่อไป จึงได้มีร่วมมือด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับแมงกะพรุนพิษ ระยะที่ 1 มีกำหนด 2 ปี ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 และระยะที่ 2 มีกำหนด 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2557

ตารางที่ 1 ความหลากหลายของแมงกะพรุนและแมงกะพรุนพิษในทะเลอันดามันและอ่าวไทย

Family species Ranong Phangnag Phuket Krabi Trang Satul Trat Chanthaburi Rayong Chonburi Chachengsao SamutPrakan SamutSakon SamutSongkhram Phetchaburi PrachuapKhirikhan Chumphon SuratThani NakhonSriThammarat Songkhla Pattani
Cubozoa
Carukiidae Morbakkasp. A*                         / / / / / / / /  
Morbakkasp. B* / / / / / / /   / / /       / / / / / / /
Carukiidae, unidentifiable / / / / / /                 /     /   /  
Chirodropidae Chironex indrasaksajiae*               / /                 /      
Chironexsp. A*   / / /     / / /                        
Chirodropidae, unidentifiable   /   /         /                 /      
Chiropsalmidae Chiropsoides buitendijki* / / / / / /                       / / / /
Chiropsellidae Meteronasp.
(กระเช้าสีดา)
            / /                          
Tripedaliidae Copula cf. sivickisi             /                            
Tripedalia cystophora     /                                    
Scyphozoa
Cassiopeidae Cassiopea cf.ornata 
(แมงกะพรุนหัวคว่ำหรือแมงกะพรุนกลับหัว)
      /                                  
Catostylidae Acromitus flagellatus
(แมงกะพรุนหางขน)
    / /     /       / / / / / / / / / / /
Catostylus townsendi (แมงกะพรุนขี้ไก่หรือแมงกะพรุนถ้วย) / /   /     / / / / / / / / / / / / / /  
Crambione sp.**     / /                                  
Cepheidae Cephea cephea 
(แมงกะพรุนหัวมงกุฎ)
    / /       / /                     /  
Cyaneidae Cyanea buitendijki
(แมงกะพรุนรกช้าง)
    / /                         / / / /  
Lobonematidae Lobonemoides sp.
(แมงกะพรุนลอดช่อง)** 
/ / / / / / /   / /       / / / / / / /  
Lychnorhizidae Anomalorhiza cf. shawi               / /                 /      
Lychnorhiza malayensis 
(แมงกะพรุนนก)
/ /   / /                           / / /
Mastigiidae Phyllorhiza punctata
(แมงกะพรุนลายจุดหรือแมงกะพรุนด่างออสเตรเลีย)
  / / / / / / / / / / / / / / / / / / /  
Nausithoidae Nausithoe punctata                                     /    
Pelagiidae Chrysaorasp.
(แมงกะพรุนไฟ)*
/ / / / / / / / / /       / / / / / / / /
Pelagia sp.
(แมงกะพรุนไฟ)* 
    / /     /                 / / / / /  
Rhizostomatidae Rhopilema hispidum
(แมงกะพรุนหนังหรือแมงกะพรุนส้มโอ)**
      /   / / / / /       / / / / / / / /
Thysanostomatidae Thysanostoma sp.     / /                                  
Ulmaridae Aurelia aurita 
(แมงกะพรุนพระจันทร์)
      /   /                              
Versurigidae Versuriga anadyomene (แมงกะพรุนหอม)       /   /     / / /       / / / / / /  
Hydrozoa
Aequoreidae Aequorea sp.         / /                           /  
Zygocannasp. /     / /     / /   / /     /   / /   /  
Physaliidae Physalia cf. utriculus*(แมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนไฟเรือรบโปรตุเกสหรือแมงกะพรุนหัวขวด)*     / /         / /               /   /  
Porpitidae Porpita porpita
(แมงกะพรุนแว่นตาพระอินทร์หรือแมงกะพรุนกระดุมสีฟ้า)
  / /       / /               / / / / /  


หมายเหตุ : ข้อมูล update 10 ตุลาคม 2561 *แมงกะพรุนที่มีพิษและสงสัยว่ามีพิษ **แมงกะพรุนที่กินได้

ตารางที่ 2 สถิติการได้รับบาดเจ็บรุนแรง (หมดสติ) และเสียชีวิตแมงกะพรุนกล่องในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2542-2561

สถิติการได้รับบาดเจ็บรุนแรง (หมดสติ) และเสียชีวิตแมงกะพรุน ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2542-2560

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ตารางที่ 3 ความเป็นพิษของแมงกะพรุนที่พบในน่านน้ำไทย

ความเป็นพิษของแมงกะพรุนที่พบในน่านน้ำไทย

ข้อมูล : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน
วันที่ : 3 มกราคม 2562