พ.ร.บ. ทช. สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายชื่อกรรมการฯ ระดับชาติ

โดยที่ได้มีการพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 และตามมาตรา 5 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวนไม่เกินสิบสองคน โดยให้แต่งตั่งจากบุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากรธรณี ด้านสมุทรศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ด้านการท่องเที่ยว ด้านการประมง ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านนิติศาสตร์ ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้แทนชุมชนชายฝั่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จำนวน 12 ตน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้

รายชื่อ ด้านการบริหารจัดการ
นางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ ด้านสิ่งแวดล้อม
ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ศาสตราจารย์ชุมพร ปัจจุสานนท์ ด้านนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ด้านเศรษฐศาสตร์
นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ ด้านทรัพยากรธรณี
นายประวิทย์ อินอ่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และด้านการประมง ผู้แทนชุมชนชายฝั่งพื้นที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
นายไพวัลย์ สิอิ้น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และด้านการประมง ผู้แทนชุมชนชายฝั่งพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง
นายประมวล รัตนานุพงศ์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และด้านการประมง ผู้แทนชุมชนชายฝั่งพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นายวชิรพงศ์ สกุลรัตน์ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และด้านการประมง ผู้แทนชุมชนชายฝั่งพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส
นายธนู แนบเนียร ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และด้านการประมง ผู้แทนชุมชนชายฝั่งพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต
นายบรรจง นฤพรเมธี ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และด้านการประมง ผู้แทนชุมชนชายฝั่งพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล

Download Download ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ