ทุ่นในทะเล สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัสดุที่ใช้ทำทุ่นและฐานทุ่น