ปะการังเทียม สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนเพื่อความมั่นคง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

ในส่วนของการขออนุญาตจัดสร้างปะการังเทียม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพื้นที่อนุรักษ์ทางทะเล

กรมประมง
กรมประมงเป็นหน่วยงานของรัฐที่ทำการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ทดลองด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมงตลอดจนทำการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ในส่วนของการขออนุญาตจัดสร้างปะการังเทียม กรมประมงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อขอเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ

กองทัพเรือ
มีหน้าที่จัดเตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และระบบการขนส่ง กำลังบำรุงที่สมดุล กะทัดรัดและทันสมัยเพื่อดำรงความพร้อมรบ ในการป้องกันประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลใช้กำลังทหารเพื่อรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาสังคม การช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทา สาธารณภัย

ในส่วนของการขออนุญาตจัดสร้างปะการังเทียม กองทัพเรือได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ผลกระทบในการปฏิบัติการทางทหาร และความมั่นคงทางทะเล

กรมเจ้าท่า
เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแล ส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล

ในส่วนของการขออนุญาตจัดสร้างปะการังเทียม กรมเจ้าท่าได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่จัดสร้างปะการังเทียมเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม และประสานการนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟูดูแลรักษา ส่งเสริมและทำนุบำรุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การจัดให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการฟื้นฟู แก้ไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในพื้นที่ป่าไม้

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดการบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

จังหวัด
ภารกิจหลักของจังหวัด คือ พัฒนาระบบโครงสร้างทางสังคมและทุนทางสังคม โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร พัฒนาระบบเทคโนโลยีและวิทยาการที่เหมาะสม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ดำเนินการเกี่ยวกับขยะในทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่ตั้ง 120 ม.3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210 เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1341  http://www.dmcr.go.th/omcrc/

 สำนักงานของศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่
1. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (จ.ระยอง) ที่ตั้ง 402 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21160 เบอร์โทรศัพท์ 038 653 722  http://www.dmcr.go.th/mcrccenter1/

2. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 (จ.สมุทรสาคร) ที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 เบอร์โทรศัพท์ 08 9207 443 3 http://www.dmcr.go.th/mcrccenter2/

3. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (จ.ชุมพร) ที่ตั้ง 95 หมู่ 7 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 เบอร์โทรศัพท์ 077 510 988- 9 http://www.dmcr.go.th/mcrccenter3/

4. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (จ.สงขลา) ที่ตั้ง 54/1 หมู่ 1 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เบอร์โทรศัพท์ 074 450 414  http://www.dmcr.go.th/mcrccenter4/

5. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จ.ภูเก็ต) ที่ตั้ง 51/127 หมู่ 8 ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 เบอร์โทรศัพท์ 076 393 566-7  http://www.dmcr.go.th/mcrccenter5/

6. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (จ.ตรัง) ที่ตั้ง อาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวหาดคลองสน หมู่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 เบอร์โทรศัพท์ 08 8765 6187  http://www.dmcr.go.th/mcrccenter6/