ป่าชายเลน สารสนเทศ ทช. ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป่าชายเลน

 170T   170E 
ภูมิปัญญาเมนูอาหาร
จากพืชป่าชายเลน
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
จากพืชป่าชายเลน

 

 170T    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์
จากพืชป่าชายเลน
 

ข้อมูล : กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
วันที่ : 7 มกราคม 2563