หน้าหลัก | การบริหารจัดการทรัพยากร | ระบบสารสนเทศ การสื่อสาร ฐานข้อมูล | GFMIS ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์

เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

เข้าใช้งานระบบGFMIS ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by KM-IT   
Wednesday, 23 December 2009 13:36

ความเป็นมาและความสำคัญของระบบ GFMIS

         การดำเนินงานด้านการปฏิรูประบบราชการไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐให้มีความโปร่งใสในการตัดสินใจ รวมทั้งมีวิธีทำงานที่รวดเร็วและคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ตลอดจนตอบสนองการบริหารประเทศที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ระดับล่างและท้องถิ่น ในภาพรวมของการบริหารประเทศ รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาการบริหารงานให้ก้าวสู่แนวทางของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพื่อให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากลยุทธ์และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการปฏิรูประบบราชการไทย รวมถึงเป็นกลไกศูนย์กลางในการพัฒนาระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในอนาคต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
This content item (id=199; title='GFMIS ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์') is Comment (based on its SectionID), but it has no parent Article (its parentid=0). Please ensure that there are Comments only in this 'Section for comments': id=13; title='การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง'.