หน้าหลัก

เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

เข้าใช้งานระบบองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ฐานข้อมูล

 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Web GIS)

ฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ป่าชายเลน,เต่าทะเล,โลมา/ปลาวาฬ,พะยูน)

ความรู้เกี่ยวกับปะการัง

องค์ความรู้เกี่ยวกับปะการัง
ความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเลองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเล 
ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน
ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก องค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก
สิ่งมีชีวิตในน้ำ สัตว์หน้าดิน การเกิดน้ำเปลี่ยนสี องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในน้ำ สัตว์หน้าดิน การเกิดน้ำเปลี่ยนสี
การจำแนกตัวอย่างสัตว์และพืชทะเลองค์ความรู้เกี่ยวกับการจำแนกตัวอย่างพืชและสัตว์ทะเล
การสำรวจ การเดินเรือ การประมง สัตว์น้ำชายฝั่ง

องค์ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ การเดินเรือ การประมง สัตว์น้ำชายฝั่ง

การกัดเซาะและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง

องค์ความรู้เกี่ยวกับการกัดเซาะและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
 
  แผนการจัดการความรู้ ปี 2553 ของหน่วยงานต่างๆ
   แผนการจัดการความรู้ ปี 2557 ของหน่วยงานต่างๆ

 

 

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจเว็บไซต์นี้
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

214417
ตั้งแต่ : 16 มีนาคม 2552